www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

 „Lampiony (nie)szczęścia”

      W związku z panującym od pewnego czasu trendem na używanie przy okazji imprez i uroczystości tak zwanych "lampionów szczęścia" Komenda Miejska PSP w Krośnie informuje, że tak naprawdę występuje tu wypuszczenie w powietrze otwartego ognia, który porusza się w nieprzewidywalny i niekontrolowany sposób na duże odległości, stanowiąc tym samym zagrożenie pożarowe dla obiektów i terenów oraz zagrożenie dla ruchu lotniczego.

 Kwestię tę reguluje szereg przepisów, m.in.:

-        § 4 ust. 1 pkt. 5. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), w którym zabrania się używania ognia otwartego w miejscach i w sposób umożliwiający zapalenie się materiałów palnych lub sąsiednich obiektów,

-        art. 82 § 1 i § 5  kodeksu wykroczeń (Dz.U. poz. 482 z 2013r.), w którym czytamy; „kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, polegających na niedozwolonym używaniu otwartego ognia i stosowaniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany" oraz „ kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Mając powyższe na uwadze przestrzegamy przed używaniem „lampionów szczęścia”

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno