www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Spalanie śmieci

Dlaczego nie powinno się spalać śmieci:

 • może to być przyczyną powstania pożaru i zagrożenia dla mienia, zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
 • w czasie spalania śmieci ( odpadów ) powstają substancje, które mają silne działanie rakotwórcze i śmiercionośne,
 • sami wytwarzamy te szkodliwe związki, kiedy spalamy śmieci w piecach węglowych, a także stosach przed domem,
 • chorobotwórcze substancje przenoszą się do otoczenia - znajdują się w powietrzu, osiadają na roślinach i przedmiotach, a następnie przez opady atmosferyczne jest zmywane do ziemi i wód gruntowych i cieków wodnych,
 • następnie wraz z pożywieniem ( np. warzywami, owocami, zbożami ) i wraz z wdychanym powietrzem, związki te dostają się do naszego organizmu,
 • nikt z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, gdyż substancje te są niewidoczne i niewyczuwalne węchem.

Czym grozi spalanie śmieci:

 • dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,
 • związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,
 • niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

Jak można temu zapobiec:

 • segregując śmieci i pozbywając się ich zgodnie z obowiązującym prawem,
 • rygorystycznie przestrzegając obowiązującego w Polsce ustawowego zakazu spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych.

USTAWA o odpadach z dnia 27.04.2001 r. art.71

" Kto:

 1. wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza instalacjami i urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwia odpadów lub
 2. termicznie przekształca lub dopuszcza do przekształcania odpadów niebezpiecznych w spalarniach albo innych instalacjach, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla spalarni odpadów niebezpiecznych, albo w urządzeniach, podlega karze aresztu lub grzywny".

27/572/04 z dnia 26.11. 2004 r. 15

UCHWAŁA Nr VI/115/03 Rady Miasta Krosna z dnia 28 marca 2003 r. w/s szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno.

§ 6.3. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji ( np. pozostałości roślinne) powinny być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do kompostowni odpadów.

Z obowiązku zwolnieni są właściciele nieruchomości dokonujący kompostowania we własnym zakresie, lub używających trocin, wiór, ścinek, drewna i gałęzi do celów energetycznych.

§ 7. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w pojemnikach i na terenie otwartym. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie otwartym z wyłączeniem obszarów o zwartej zabudowie i terenów pełniących funkcję rekreacyjno-wypoczynkowe oraz objętych ( szczególną) ochroną na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem, że nie będzie to stwarzać uciążliwości i zagrożenia dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz ruchu drogowego.

Opracowano w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym KM PSP Krosno na podstawie materiałów źródłowych.

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno