www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń w sezonie zimowym

Ubiegłe sezony grzewcze przyniosły w całej Polsce niespotykaną dotąd ilość tragedii, wynikających z nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych i kominowo-wentylacyjnych. Według danych statystycznych Akademii Medycyny Sądowej i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, rocznie zatruciem tlenkiem węgla ulega ponad 126 osób oraz wybucha prawie ponad 4500 pożarów, co budzi przerażenie.

Te ludzkie tragedie spowodowane są wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe oraz nieprawidłowym użytkowaniem przewodów wentylacyjnych i kominowych. Źle eksploatowany przewód kominowy oraz brak jego systematycznego oczyszczania powoduje duże nagromadzenie się sadzy w przewodzie, która może być przyczyną pożaru. Pożary kominowe mogą spowodować pęknięcie komina i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wylatujące w czasie takiego pożaru iskry i płaty palącej się sadzy mogą spowodować pożar sąsiednich budynków i materiałów. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom właściciele budynków mieszkalnych powinni zadbać we własnym zakresie o systematyczne czyszczenie przewodów dymowych lub wynajmując firmy zajmujące się tego typu usługami.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego podczas dogrzewania pomieszczeń w okresie jesienno - zimowym

Eksploatacja urządzeń elektrycznych

 1. Nie należy obciążać instalacji elektrycznej nadmierną ilością odbiorników prądu elektrycznego, tak aby nie następowało nadmierne obciążenie instalacji powodujące przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków w gniazdkach i puszkach rozgałęźnych,
 2. Nie należy stosować naprawianych bezpieczników topikowych oraz bezpieczników o większej mocy niż przewidziane dla instalacji,
 3. Nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych,
 4. Nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp.) - zachować odległość minimum 0,5m.

Eksploatacja urządzeń gazowych

 1. Zagrożenia mogące powstać przy użytkowaniu gazu wynikają przede wszystkim z braku należytej dbałości o instalację i urządzenia gazowe (nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych i korozji), wszystkie odbiorniki gazu powinny być utrzymane w czystości i dobrym stanie technicznym (pojawienie się sadzy, lub żółty płomień na palniku to są oznaki wadliwego spalania gazu),
 2. Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych - w prawidłowo działających urządzeniach gazowych, w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza, następuje niezupełne spalanie gazu i może powstać trujący, niewyczuwalny tlenek węgla (CO). Ponadto nadmierna zawartość w powietrzu produktów spalania gazu jest szkodliwa dla zdrowia ,
 3. Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową - bardzo często takie praktyki kończą się poważnym zatruciem organizmu,
 4. Gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40m2, w których nie przebywają stale ludzie,
 5. Nie należy ustawiać gazowych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek itp.) tak, aby nie nastąpiło ich nadmierne rozgrzanie i zapalenie,
 6. Do zasilania urządzeń gazowych może być stosowany gaz płynny w butlach (propan-butan), pod warunkiem instalowania w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie więcej niż dwóch butli, przyłączonych do urządzeń gazowych, o zawartości gazu do 11kg każda,
 7. Nie należy przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach i na klatkach schodowych), ponieważ gaz propan-butan jest gazem cięższym od powietrza i może zalegać w pomieszczeniu grożąc wybuchem,
 8. Nie należy użytkować instalacji na gaz płynny w obiektach wyposażonych w instalacje gazu ziemnego ,
 9. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w celu zapewnienia ich odpowiedniej drożności, ponieważ brak odpowiedniego ciągu kominowego jest przyczyną ulatniania się tlenku węgla i śmiertelnych zatruć, szczególnie podczas kąpieli w łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody, jak również zapobiega zapalaniu zalegających w przewodzie kominowym zanieczyszczeń (głównie sadzy),
 10. Podłoga łatwo zapalna przed drzwiczkami urządzeń grzewczych powinna być zabezpieczona pasem materiału niepalnego o szerokości co najmniej 0.3 m sięgającym poza krawędzie drzwiczek,
 11. Nie należy gromadzić materiałów palnych w kotłowniach w pobliżu pieca na paliwo stałe, ponieważ przypadkowe wydostanie się iskier z komory spalania pieca może spowodować pożar kotłowni.

Sposoby postepowania w razie wystąpienia pożaru w przewodzie kominowym

 1. Wygasić ogień w piecu, kominku ,
 2. Zamknąć dopływ powietrza do pieca od dołu i od góry (z braku powietrza ogień z czasem wygaśnie),
 3. Wylot z komina zabezpieczyć sitem kominowym lub mokrą płachtą, którą cały czas należy utrzymywać w stanie wilgotnym aż do czasu wypalenia się sadzy po czym pożar sam zgaśnie,
 4. Przez cały czas dozorować całą długość przewodu kominowego od strony pomieszczeń.

NIE WOLNO wlewać wody do palącego się komina, gdyż grozi to pęknięciem lub jego rozerwaniem i rozprzestrzenieniem pożaru na cały obiekt.

Po pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza, aby dokonał wyczyszczenia przewodów i zwrócił uwagę na ich stan techniczny. Należy pamiętać, iż przez nieszczelne przewody wędrują palące się cząstki materiału palnego lub bardzo gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny tlenek węgla (czad).

Sito kominowe - jest to metalowa siatka o wymiarach oczek 2 x 10 mm rozpięta na ramie metalowej o wymiarach 0,6 x 0,6 m

Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno