www.kmkrosno.itl.pl Strona główna | Ustaw jako strona startowa      

    Nowa strona funkcjonuje pod adresem http://www.kmkrosno.pl

 

Znak sprawy: MT.2370.12.2018                                                              Krosno, 2018-05-16

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,

Fax.(0-13) 43 67 110
www.kmkrosno.itl.pl     e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

OGŁOSZENIE
nr 1/2018
przetarg otwarty w rozumieniu art. 701-705 k.c.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).

1.    Przedmiot zamówienia/nazwa:

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6

Podstawa: Niniejsze postępowanie – w sprawie zamówienia o szacunkowej wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest prowadzone zgodnie z  wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego – zarządzeniem kierownika zamawiającego.
Niniejsze ogłoszenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych zamówieniem Wykonawców i opublikowane na stronie internetowej zamawiającego (www.kmkrosno.itl.pl) w zakładce „zamówienia publiczne”, stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.
Oznaczenie (do określenia przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. z późn. zm.)
kod CPV: 09134100-8 - olej napędowy, 09132100-4 benzyna bezołowiowa

2.    Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa oleju napędowego w ilości – 12000 litrów oraz benzyny bezołowiowej 95 w ilości 1500 litrów do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie przy ul. Niepodległości 6


Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo cysterną wyposażoną w licznik elektroniczny, który posiada możliwość potwierdzenia na wydruku wydanej ilości. Podstawą do wystawienia faktury jest wskazanie zalegalizowanego układu pomiarowego
z kompensacją do 15OC przy autocysternie wraz z wydrukiem celem potwierdzenia wydanej ilości (w tym przypadku 12000 l oleju napędowego i 1500 litrów benzyny bezołowiowej 95 już z kompensacją do 15OC). W przypadku benzyny bezołowiowej dopuszcza się przyjęcie ilości paliwa w temperaturze referencyjnej 15OC na podstawie dowodu wydania z bazy paliw.
Dodatkowo Zamawiający zweryfikuje ilość dostarczonego paliwa za pomocą posiadanego elektronicznego układu pomiarowego.
Zamawiający zakupuje paliwo wyłącznie na własne potrzeby.
Termin płatności – przelew 14 dni.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Do 30 maja 2018 roku

4.    Wymagania formalne wobec Wykonawców
Wymagane jest, aby wykonawca wykazał, że jest uprawniony do składania podpisów w imieniu wykonawcy (załączony aktualny wypis z KRS lub CEIDG).
Wymagane jest, aby przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego Wykonawca spełnił obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).
Ciężar wykazania spełnienia ww. wymogów leży po stronie wykonawców.

5.    Wytyczne dla Wykonawców dotyczące przygotowania treści oferty
Oferta powinna zawierać poniższe informacje:
1.    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1),
2.    Koncesja na działalność objętą zamówieniem,
3.    Jeżeli podmiot/osoba ubiegająca się o zamówienie prowadzi działalność gospodarczą, wówczas niezbędne jest załączenie aktualnego wypisu (maksymalnie 6 miesięcy od daty wystawienia) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
upoważnionych przedstawicieli wykonawcy za wyjątkiem formularza ofertowego (zał. nr 1), który to dokument musi być w formie oryginałów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
z tłumaczeniami na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

6.    Zasady współpracy, które będą zawarte w umowie
Zamówienie realizowane będzie na podstawie umowy pisemnej (załącznik nr 2 - wzór) opisującej wymogi zawarte w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia bezpośrednio przez osobę(-y) wymienioną(-e) w ofercie. Zmiany w tym zakresie wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

7.    Proces i kryteria wyboru wykonawcy
Oferty będą poddane ocenie formalnej ze względu na: kompletność oferty oraz potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz zdolnością finansową do wykonania zamówienia. W tym zakresie zamawiający rezerwuje sobie prawo do sprawdzenia podanych informacji.
Zamawiający dokona porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wyżej opisane warunki formalne będzie CENA – 100%.
Cena podana przez wykonawcę musi określać wszelkie koszty związane z realizacją
zamówienia.

Kryterium ceny oferty – 100% obliczona według wzoru:
Cn/Cb x 100% = ilość punktów
gdzie:
- Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
- Cb – cena oferty badanej,
- 100% - procentowe znaczenie kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe
zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana ilość punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium=100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium ceny oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria.
Zamawiający – dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – doliczy do przedstawionej w niej ceny wymagany podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oferta, która przedstawia najniższą cenę, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

8.    Termin i miejsce złożenia oferty na realizację ww. zamówienia
Oferta powinna odpowiadać w pełni na ogłoszenie, powinna określać wykonawcę oraz wskazywać osobę do kontaktu – zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ofertę prosimy przesyłać do 23 maja 2018 roku do godz. 1030 na adres:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie ul. Niepodległości 6,
38-400 Krosno (sekretariat zamawiającego – pokój nr 217, II piętro)

Oferta może być złożona osobiście, przesłana listem, faksem lub e-mailem wraz z zeskanowanymi załącznikami. Otrzymanie jej w jednej z tych form będzie potraktowane jako spełnienie warunku dotrzymania terminu złożenia oferty. Wykonawca wybrany w tym postępowaniu musi załączyć do dokumentacji, przed podpisaniem umowy, pisemną wersję oferty wraz z załącznikami, jeśli nie dostarczył jej wcześniej.
Wykonawca po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży z Zamawiającym zobowiązany będzie przy dostawie towaru do siedziby Zamawiającego spełnić obowiązki wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 708).

Zamawiający zastrzega sobie zmianę lub odwołanie treści ogłoszenia a także warunków postępowania

9.    Termin związania ofertą
Termin związania ofertą – 7 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu oznaczonego na składanie ofert.
Oferta wybranego Wykonawcy, która była przesłana faksem lub w formie elektronicznej, musi zostać załączona do umowy w oryginale.

10.    Dane zamawiającego do nadesłania ofert:

KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KROŚNIE
38-400 Krosno, ul. Niepodległości 6, tel. (0-13) 43 66 308,
Fax.(0-13) 43 67 110
www.kmkrosno.itl.pl    
e-mail: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowego ogłoszenia dot. przetargu otwartego
w rozumieniu art. 701-705 k.c. udziela:
st.kpt. Krzysztof Szczęsny     Telefon: 13 43 66 308 wew. 20
 
Załącznik:
 
 
Design by Radosław Kasprzyk © 2007 by KM PSP Krosno